Що потрібно знати про трудові відносини

Що потрібно знати при укладенні трудового договору?

 Умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними (ст. 9 КЗпП).

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.

Додержання письмової форми є обов’язковим:

1) при організованому наборі працівників;

2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

3) при укладенні контракту;

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім(якщо тобі немає 18 років, трудовий договір має укладатися у письмовій формі, при цьому один з двох примірників договору залишається у тебе);

Якщо ти студент – твоя робота за трудовим договором не є сумісництвом і має оплачуватися на загальних підставах.

6) при укладенні трудового договору з фізичною особою.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи (ст. 24 КЗпП).

 

Які строки трудового договору?

 Трудовий договір може бути:

1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;

2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

3) таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника (ст. 23 КЗпП).

 

Чи можуть Вам відмовити у прийнятті на роботу?

 Забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу.

Будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається (ст. 22 КЗпП). 

 

Які документи потрібні для укладення трудового договору? 

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а в окремих випадках – також документ про освіту та про стан здоров’я (ст. 24 КЗпП).

 

Що таке трудова книжка і для чого вона потрібна? 

Трудова книжка є основним документом про трудову дiяльнiсть працiвника.

Трудовi книжки ведуться на всiх працiвникiв, якi працюють на пiдприємствi, в установi, органiзацiї або у фiзичної особи понад п’ять днiв. Трудовi книжки ведуться також на позаштатних працiвникiв при умовi, якщо вони пiдлягають загальнообов’язковому державному соцiальному страхуванню.

Працiвникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пiзнiше п’яти днiв пiсля прийняття на роботу.

До трудової книжки заносяться вiдомостi про роботу, заохочення та нагороди за успiхи в роботi на пiдприємствi, в установi, органiзацiї; вiдомостi про стягнення до неї не заносяться(ст. 48 КЗпП).

 

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звiльнення видати працiвниковi належно оформлену трудову книжку i провести з ним розрахунок(ст. 47 КЗпП).

 

Що потрібно знати про випробування при прийнятті на роботу? 

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю(ст. 26 КЗпП).

ВАЖЛИВО! Коли строк випробування закінчився, а  працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах(ст. 28 КЗпП).

 

Які існують строки випробування? 

Строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, – шести місяців.

Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця(ст. 27 КЗпП).

ПОТРІБНО ЗНАТИ! До початку роботи за укладеним трудовим договором власник зобов’язаний:

 1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, його права на пільги і компенсації за роботу відповідно до чинного законодавства;

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони(ст. 29 КЗпП).

 

За яких умов Вас можуть перевести на іншу роботу? 

Переведення на iншу роботу на тому ж пiдприємствi, в установi, органiзацiї, а також переведення на роботу на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або в iншу мiсцевiсть, хоча б разом з пiдприємством, установою, органiзацiєю, допускається тiльки за згодою працівника.

 

Про змiну iстотних умов працi – систем та розмiрiв оплати працi, пiльг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, сумiщення професiй, змiну розрядiв i найменування посад та iнших – працiвник повинен бути повiдомлений не пiзнiше нiж за два мiсяцi.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Власник або уповноважений ним орган не має права перемiщати працiвника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я(ст. 32 КЗпП).

 

Чи може працівник бути переведений  на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором? 

Тимчасове переведення працiвника на iншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою.

Власник або уповноважений ним орган має право перевести працiвника строком до одного мiсяця на iншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працiвниковi за станом здоров’я, лише для вiдвернення або лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, епiдемiй, епiзоотiй, виробничих аварiй, а також iнших обставин, якi ставлять або можуть поставити пiд загрозу життя чи нормальнi життєвi умови людей, з оплатою працi за виконану роботу, але не нижчою, нiж середнiй заробiток за попередньою роботою.

ВАЖЛИВО! Забороняється тимчасове переведення на iншу роботу вагiтних жiнок, жiнок, якi мають дитину-iнвалiда або дитину вiком до шести рокiв, а також осiб вiком до вiсiмнадцяти рокiв без їх згоди(ст. 33 КЗпП).

 

 Що потрібно знати про тривалість робочого часу? 

Нормальна тривалiсть робочого часу працiвникiв не може перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 50 КЗпП).

Також існує скорочена тривалість робочого часу, вона встановлюється:

1) для працiвникiв вiком вiд 16 до 18 рокiв – 36 годин на тиждень, для осiб вiком вiд 15 до 16 рокiв (учнiв вiком вiд 14 до 15 рокiв, якi працюють в перiод канiкул) – 24 години на тиждень.

2) для працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими умовами працi, – не бiльш як 36 годин на тиждень(ст. 51 КЗпП).

ВАЖЛИВО! При цьому заробітна плата виплачується в такому ж розмірі, як при повній тривалості щоденної роботи.

 

В яких випадках забороняється залучення до надурочних робіт? 

До надурочних робiт забороняється залучати:

1) вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв;

2) осiб, молодших вiсiмнадцяти рокiв;

3) працiвникiв, якi навчаються в загальноосвiтнiх школах i професiйно-технiчних училищах без вiдриву вiд виробництва, в днi занять.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Жiнки, якi мають дiтей вiком вiд трьох до чотирнадцяти рокiв або дитину-iнвалiда, можуть залучатись до надурочних робiт лише за їх згодою(ст. 63 КЗпП).

 

Залучення до роботи у вихідні дні. 

Робота у вихiднi днi забороняється. Залучення окремих працiвникiв до роботи у цi днi допускається тiльки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації i лише у виняткових випадках.

 

Залучення окремих працiвникiв до роботи у вихiднi днi допускається в таких виняткових випадках:

1) для вiдвернення або лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, епiдемiй, епiзоотiй, виробничих аварiй i негайного усунення їх наслiдкiв;

2) для вiдвернення нещасних випадкiв, якi ставлять або можуть поставити пiд загрозу життя чи нормальнi життєвi умови людей, загибелi або псування майна;

3) для виконання невiдкладних, наперед не передбачених робiт, вiд негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота пiдприємства, установи, органiзацiї в цiлому або їх окремих пiдроздiлiв;

4) для виконання невiдкладних вантажно-розвантажувальних робiт з метою запобiгання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажiв у пунктах вiдправлення i призначення.

 

А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ? Робота у вихiдний день може компенсуватися, за згодою сторiн, наданням iншого дня вiдпочинку або у грошовiй формi у подвiйному розмiрi(ст. 71 КЗпП).

Що потрібно знати про виплату заробітної плати? 

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні, але не рідше двох разів на місяць, проміжок часу не повинен перевищувати шістнадцять календарних днів (ст. 115 КЗпП).

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Про нараховану заробітну плату власник має повідомити письмово працівника, із зазначенням:

 а) загальної суми заробiтної плати з розшифровкою за видами виплат;

 б) розмiрів i пiдстав вiдрахувань та утримань iз заробiтної плати;

 в) суми заробiтної плати, що належить до виплати(ст. 110 КЗпП).

Виплата частини заробітної плати «в конвертах суттєво обмежує права працівників – це може призвести до обмеження права на отримання соціальних виплат.

 

Як оплачується робота в надурочний час? 

За погодинною системою оплати працi робота в надурочний час оплачується в подвiйному розмiрi годинної ставки.

За вiдрядною системою оплати працi за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмiрi 100 вiдсоткiв тарифної ставки працiвника вiдповiдної квалiфiкацiї, оплата працi якого здiйснюється за погодинною системою, – за всi вiдпрацьованi надурочнi години.

ПОТРІБНО ЗНАТИ! Компенсацiя надурочних робiт шляхом надання вiдгулу не допускається(ст. 106 КЗпП).

 

Які строки розрахунку при звільненні? 

При звiльненнi працiвника виплата всiх сум, що належать йому вiд пiдприємства, установи, органiзацiї, провадиться в день звiльнення.

Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

ВАЖЛИВО! В разi спору про розмiр сум, належних працiвниковi при звiльненнi, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений строк виплатити не оспорювану ним суму(ст. 116 КЗпП).

Поділитися в соц. мережах

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to Yandex

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.

Залишити коментар